2021. július
                 
  1 2 3 4  
  5 6 7 8 9 10 11  
  12 13 14 15 16 17 18  
  19 20 21 22 23 24 25  
  26 27 28 29 30 31  
   

  Farkas Veronika
  Horváth Hanna
  Szabó Lilla
  Várkonyi Daren
A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJA

A tehetség, képesség kibontakoztatását lehetővé tevő nevelési célok

Iskolánk, a Batthyány Lajos Gimnázium Dél-Zala patinás intézménye. Büszkék vagyunk piarista gyökereinkre, de jogfolytonosan az államosítástól, 1948-tól számítjuk magunkat. Pedagógiai Programunk mottója is aláhúzza hagyományápoló, tehetséggondozó és esélyteremtő mivoltunkat:

"Nem elég a gyermeket gépileg tanítani a kiszabott tanulmányokra; lelkét, szívét is kell művelni, mert csak így lehet derék, értelmes, nemesen érző, jellemteljes férfiú és honpolgár. A nevelést, sőt még a tanítást is a gyermeknek testi, lelki erejéhez, tehetségéhez s hajlamaihoz, egyszóval egész egyéniségéhez kell alkalmazni." (Deák Ferenc, aki kanizsai gimnazista diák volt 1813-1817 között)

A céltudatos és eredményes tehetséggondozás a leglényegesebb vállalt feladatunk: általa az érettségire és felvételire történő felkészítés. Persze ugyanolyan fontos "szeretetpedagógiás" nevelési feladatunk: a "BLGén", a "batthyánys lélek", a "batthyánysnak lenni: stílus, életforma, hivatás" szimbólumok tartalommal való kitöltése is.

A minőségi tehetséggondozás húzza a "közepet", az átlagot is felfelé! Így bár "nagy iskola" ("mamutintézmény és labirintus", nemrég "1000 fős falu") vagyunk, de ez nem zárja ki a tehetséggondozás lehetőségét.

A minőség és igényesség jegyében büszkék vagyunk kiváló mutatóinkra! Pl.: 2,5-szeres túljelentkezés felvételkor; 4,3-es tanulmányi átlag; 4,6 a középszintű, 4,8 az emeltszintű érettségi átlaga; iskolánk 1/3-ának megvan a nyelvvizsgája; mindig benne vagyunk a középiskolák „TOP 100”-as listájában (23. volt a legjobb helyezésünk); az OKTV II. fordulójába átlagban kb. 25 diákunk jut be szinte minden tantárgyat érintve, s országos döntősök is mindig több mint 10-en vannak; általában 50  diákunk végez az EMMI által támogatott országos tanulmányi versenyen az 1-20. helyen; diákjaink közel 90%-át felveszik elsőre jó egyetemekre és főiskolákra (és ott bent is maradnak); a kompetenciamérésben messze az országos és a helyi átlag felett teljesítünk (ennek egyébként így is kell lennie…); …

Úgy szeretnénk tehetséggondozó iskola és így Tehetségpont lenni, hogy tudjuk, nem feltétlenül az a legtehetségesebb, aki az élen végez a tanulmányi versenyeken. De a tehetség és a szorgalom együtt figyelemre méltó eredményeket hozhat. "A család értéket ad, a tanár kapukat nyit, a diáktársak mint katalizátorok hatnak!" Így vagyunk egymásra utalva: tanár és szülő a gyermekért. Szükséges az egység, mindenben a szeretet; ez tehetséggondozó szeretetpedagógiánk lényege.

Így diákjaink számára "batthyánysnak lenni érték", ahogy számunkra is érték a batthyánys diák…! Egyébként minden gyermek tehetséges lehet valamiben (csak fel kell fedezni…!), még akkor is, ha az általános tehetség-definíció szerint valójában a korosztály kb. 5%-a az igazi tehetség.

Iskolánk, a Batthyány Lajos Gimnázium büszke jó beiskolázására, jó tanulmányi helyzetére, jó nevelőtestületi felkészültségére és iskolai légkörünkre! Így szeretnénk érdemesek lenni az "Akkreditált Tehetségpont", „Európai Tehetségpont” és pl. az „Örökös Ökoiskola” címünkre.

Jelenlegi osztálytípusaink:

- 8-évfolyamos gimnázium (A)

- matematika-történelem tagozat (B)

- nyelvi osztály (C)

- biológia-kémia tagozat (D)

- humán osztály (E)

Nagykanizsa Megyei Jogú Városnak tehetséggondozó iskolára, gimnáziumra, "a gimnáziumra" mindig is szüksége lesz. Ezért a minőség és az igényesség jegyében a jövőnk is stabilnak tűnik.

Jó beiskolázásunk révén kiváló diákjaink vannak! Azt mondhatjuk: "el sem tudjuk rontani őket"! Persze kiváló kollégáinknak is sokat köszönhetünk. De a hozzáadott pedagógiai érték miatt sem szégyenkezünk, pedig nagy iskolaként nem olyan könnyű a jó mutatókat hozni…

Alapelvek

Iskolánk, a Batthyány Lajos Gimnázium tervezett hatóköre a tehetséggondozásban: intézményi. Ez ugyan kis térség, de a kialakult hatásrendszer miatt hatókörünk bővebb is lehet: regionális, a dél-zalai és északnyugat-somogyi területre tudunk koncentrálni.

"Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű. Érts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd, amit csinálsz! Igen, ilyen egyszerű ez!": tanultuk egy bölcstől.

Közgazdasági számítások szerint a gyermekkori fejlesztés a leghatékonyabb közösségi beruházás: pénzben is kifejezhető megtérülése messze felülmúlja az autópálya-építésekét, a kis- és középvállalatok támogatásáét… Mondhatjuk mindezt a minőség és az igényesség jegyében, mert minden gyermek tehetséges lehet valamiben. Így tehetséggondozó nevelő-oktató munkánknak akár hosszan és hathatósan lehet eredménye. A tehetség felemelésének "szívó hatása" van felfelé; ezért a tehetséggondozás a közép felemelésének is a legfőbb útja.

A kapcsolatrendszer nyitottságot jelent: további társadalmi környezetet, partnerkapcsolatokat, az intézmény szakmai, hazai és nemzetközi kapcsolatait. Iskolánk nem önmagába bezárt világ, mind nyitottabbá vált. Az iskola szakmai önállósodása nemcsak nagyobb lehetőségeket teremt, hanem megnövelte a felelősséget is. A szerteágazó külső kapcsolatok sorában kiemelt hely illeti meg a más iskolákkal fennálló kontaktusokat. Ezeknek akkor van igazán értelmük, ha egyrészt a tanítványok számára teremtenek további tanulmányi, kulturális, sport vagy éppen szórakozási lehetőségeket, másrészt a tantestületek közötti tényleges együttműködéssé válnak.

A nemzetközi kapcsolatok jelentősége elsősorban a nyelvtanulásban játszott pótolhatatlan szerepben rejlik. Nagyon fontosnak érezzük a nemzetközi cserekapcsolatokat, tovább kell erősíteni őket!

A kapcsolatok lehetséges köréből a legfontosabbak: szülők, SZM, Nagykanizsai Tankerület, önkormányzat, PMH, Humán Osztály, megyei önkormányzat, Kormányhivatal, POK, Oktatási Hivatal, EMMI, városi közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények, helyi sajtó, környékbeli iskolák, Pályaválasztási Tanácsadó Szolgálat, ÁNTSZ, rendőrség, helyi civil szervezetek, gazdálkodó egységek, vállalkozók, volt tanítványok, Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalai Megyei Matematikai Tehetségekért Alapítvány, Lendva, Kovászna, Kárpátalja, Marienberg, Sonnenberg, Hirson, Togliatti, …

A nevelés a személyiségre irányul, és legjobban a közösségben éri el célját. Iskolánk nevelési programjában a személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos részek jól végiggondoltak. Egy bizonyos, hogy képességet fejleszteni ismeretek nélkül nem lehet. Ennek ellenére egyre nagyobb kihívás lesz a mában, hogy az ismeretközpontú oktatás felől fokozatosan el kell mozdulnunk a képességfejlesztő oktatás felé. De ez nem zárja ki a fokozottabb tehetséggondozást, különösen nálunk: tehetséggondozó iskolában!

Vállalt célunk és erősségünk a tehetséggondozás: a tehetséggondozó munka színtereinek további bővítése; a tehetségek kiválasztásának még tudatosabbá tétele; az országos tanulmányi, kulturális és sportversenyeken eredményesen szereplő tanulók számának további növelése.

Minden gyermek tehetséges valamiben, így minden tanárnak foglalkoznia kell tehetséggondozással (persze a differenciált foglalkozás nem könnyű). Kis túlzással, de a hangsúly kedvéért: nincs is tehetség, hanem érdeklődés van.

Nem csak tanulmányi, de kulturális és sport területen is vállaltan tehetséggondozó iskola vagyunk. Pl. a Helikoni Kulturális Fesztiválon minden kategóriában indulunk, s kb. 150 fős diákdelegációval szoktunk részt venni. Büszkék vagyunk megyei Príma-díjas Virág Benedek Kórusunkra, még Ifjúsági Szimfonikus Zenekarunk is volt. Aki kiváló a tanulmányokban és a kultúrában, az a sportban is jól teljesít!: Általában 20-30 diákunk végez sportban országos diákolimpia 1-3. helyén egyéniben. Viszont van 24 órás focink, van "BL"-ünk (Batthyánysok Ligája"), különösen kiváló a sakkcsapatunk és a tájfutó projektünk, …

Feladatok

Tehetségpontunk komplexen kívánja gondozni a tehetségeket. Így vállaljuk: a logikai-matematikai, nyelvészeti, természeti, testi-kinetikus, térbeli-vizuális és a zenei területet is. Sőt ezek komplexitásában természetesen interperszonális és intraperszonális tehetségterületeken is vállaljuk a tehetségfejlesztés gyorsítását, gazdagítását és a differenciált tehetséggondozást. Vállaljuk a kiemelten tehetséges diákjaink gondozását külön támogató szakmai csoporttal.

A tehetségekkel történő foglalkozásunk teljes folyamatát kiterjesztjük: az általános képességekre, lehetőség szerint a gardneri tehetségterületek mindegyikére, a speciális helyzetű tehetségcsoportokra, a foglalkozási területekre, a tehetséges diákjaink motivációjának és személyes érzelmi jóllétének gondozására.

Fontos a specifikus tehetséggondozás, de mi mégis a komplex hozzáállást próbáljuk magasra emelni. A minden vonalon való tehetséggondozó munka révén (egy ilyen nagy gimnáziumban ezt megtehetjük) vállaljuk minél több tehetségterületen az összes tevékenységi körben intézményi hatókörben a 10-19 éves célcsoportban a tehetségek azonosítását, fejlesztését (gyorsítás, gazdagítás, differenciálás) és tanácsadást.

Konkrét vállalásaink: A tanulmányi versenyek sokaságát továbbra is megrendezzük és indítjuk diákjainkat. Különös tekintettel az EMMI által támogatott versenyeket részesítjük előnyben a nevezéseket illetően. Fontosnak tartjuk a helyi érdekeltségű tanulmányi versenyeket is, hiszen a közfigyelem rájuk fokozottabban irányul.

Rendezvényeink sokaságából kiemeljük, s vállaljuk a jövőben is tehetséggondozásunkat illetően is: tanulmányi versenyek, Helikon, diákolimpiák, nemzetközi sakkverseny, "gólyák" avatásai, nemzeti ünnepek méltó megünneplése, karácsonyváró rendezvények, szalagavató, ballagás, Költészet Napja, "24 órás foci", Zemplén Győző Fizikaverseny, öregdiák találkozó, erdei iskola, "Te Deum", ökoiskolai rendezvények, Kenguru-versenyek, Kaán Károly-verseny, …

Büszkék vagyunk néhány nem annyira oktatási, inkább nevelési mutatónkra, eredményünkre, melyek "Tehetségpontként" is fontosak számunkra: minden évben van évkönyvünk; meg akarjuk újítani a "Tablók Könyvét" (2002-ben az országban nálunk indult először, mert ötletgazdája a mi öregdiákunk); nagyon informatív a honlapunk és a Facebook-oldalunk: www.blg.hu; van e-Naplónk és e-Ellenőrzőnk; "Örökös Ökoiskola" vagyunk; vannak kiadványaink az iskolához kapcsolódóan; …

Meglévő tehetséggondozó rendszerünket továbbra is fenntartjuk: Mivel eleve tehetséges diákjaink vannak, ezért a tanórán is tehetséggondozó munka folyik. A tanórán kívüli lehetőségek széles skálája áll diákjaink rendelkezésére: szakkörök, differenciált és külön foglalkozás a legtehetségesebbekkel, kulturális és sport lehetőségek a szabadidőben; …

A jövőben "Tehetségpont" mivoltunkat hangsúlyozó rendezvényeket tervezünk. Minden belső és külső megnyilvánulásunkban szeretnénk hivatalosan is felmutatni, hogy csatlakoztunk a Nemzeti Tehetség Programhoz és az Új Nemzedék Központhoz, részt veszünk a Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Hálózat és a Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Tanács munkájában, és szeretnénk Minősített Tehetséggondozó Műhely lenni.

Eszközök

Eredményeink bizonyára jó tárgyi feltételeinkkel is korrelálnak!:

- Iskolánk a város centrális helyén van

- 30 tanterem

- 15 szaktanterem

- 4 informatika terem

- 2 tornaterem

- 3 sportpálya

- 42 000 kötetes könyvtár multimédia-teremmel

- Rendezvényterem, kisaula, nagyaula

- Arborétumszerű iskolaudvar

- Képzőművészeti alkotások

- Van saját konyhánk, ebédlőnk

Állami fenntartású és működtetésű  intézményként forrásaink meghatározottak, de keressük a plusz forrásokat mint innovációs lehetőségeket. Így jól pályázó iskola vagyunk a többletforrásért. Iskolai alapítványunk (nem csak az 1%-os felajánlásból) erősnek mondható…!

A legtöbb pedagógus nem foglalkozik azzal, hogy hány forinttal gazdálkodik az iskola éves szinten, hogy mennyit fizet ki bérre, energiára, fénymásolóra, telefonra, stb… Így nem várható el tőlük megfontolt javaslattétel a költségvetési keretek elosztásakor, felhasználásakor. Ezért kell időről időre tájékoztatni a tantestületet a legfontosabb pénzügyi adatokról.

Iskolánk költségvetési gazdálkodása kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes. Jól pályázó iskolánk a jól pályázó iskolavezetés és pedagógusok révén eddig sikeresen egészítette ki korlátos forrásainkat. Lehetséges egy intézményt egyidejűleg gazdaságosan és fenntartható, környezetbarát módon üzemeltetni. Nem szabad mindent a pénzhiányra, az információhiányra és a fenntartóra fogni.

A tehetségpontunk anyagi fenntarthatóságában számítunk meglévő állami/önkormányzati forrásainkra, pályázati lehetőségeinkre és a szülők, szponzorok segítségére.

Segítő tevékenységek

Pedagógiai és pszichológiai alapokat és szakembereket illetően intézményként támaszkodunk saját humán erőforrásunkra és a Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítő Hálózat kapcsolatrendszerére.

Több kiadott és támogatott könyvünk, kiadványunk jelképezi a biztos hagyománybeli és pedagógiai alapokat: Tablók Könyve; Nagykanizsa - 1956; Dr. Márkus Ferenc Tanár Úr életmű-kötetete; Kugler Sándornét, a 100 éves fizikatanárnőt köszöntő könyv; a Zemplén Győző Fizikaversenyek története; Virág Benedek Kórusunk CD-i; …

Jó pályázó iskola vagyunk: pl. nyertes projektjeink: HEFOP 3.1.3, HEFOP 3.1.3/B, TÁMOP 3.2.9, TÁMOP 6.1.2, KEOP 6.2.0, KEOP 6.1.0, KEOP 4.10.0, Fény Éve-pályázat, TUDOK-program, Útravaló Ösztöndíjprogram, Erasmus, Határtalanul, helyi pályázatok, …

Büszkék vagyunk a piarista iskolaelőd általi híres tanítványokra: Virág Benedek, Deák Ferenc, Kaán Károly, Hevesi Sándor, Mező Ferenc, … Jelenleg 4 akadémikus van, aki hozzánk járt iskolába. Tantestületünk (átlagéletkora 48 év) 2/3-a nálunk járt iskolába. A dél-zalai régió értelmiségi pályára nevelő iskolájaként megbecsülnek bennünket: "Pro Urbe"-díj (1995), Nagykanizsa Oktatásért"-díj (1997), Zala Megyei Pedagógiai Nívódíj (2001). Kollégáim sok egyéni kitüntetés birtokosai, pl.4 Rátz Tanár Úr Életműdíjas volt vagy jelenlegi tanárunk van!

Iskolapszichológusunk, Sipos Edit klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus. Vele állandó kapcsolatban vagyunk: osztályfőnöki órák, csoportfoglalkozások, diákok és pedagógusok számára tanácsadás. Rajta kívül a jövőben kapcsolatban leszünk Balogh Anna pszichológussal, aki volt tanítványunk.

Van 42 ezer kötetes kiváló, muzeális értékekkel rendelkező könyvtárunk, iskolamúzeumunk, Hyány Galériánk, öregdiák egyesületünk és -találkozónk (minden június 1. szombatja!).

Tehát a pedagógiai-pszichológiai szakmai háttér rendelkezésre áll, hogy továbbra is jó Tehetségpont legyünk.

Tehetségfejlesztés

A legjobb eredményeket elért hazai középiskolák TOP-listáján mindig bent voltunk a „TOP 100”-ban (legjobb helyezésünk a 23. volt!). Itt még előbbre szeretnénk kerülni!

Mindezt alá tudjuk támasztani kiváló kompetenciaméréses eredményeinkkel, felvételi és OKTV-mutatóinkkal. Nagyon sok diákunk vesz részt az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen. Sokszínűségében és tartalmában ezt tartjuk az egyik legfontosabb mutatónknak, ezt továbbra is nagy figyelemmel kísérjük. Általában 8-7-6 osztálynyi végzős érettségizett diákunkból elsőre 90 %-nyi tanulónk jutott be jó egyetemre, jó főiskolára, s tudjuk, nagy többségük bent is marad és el is végzi. A jövőben 5-5 végzős osztályunk lesz, így ez a mutatónk még jobb lehet.

A tehetség felemelésének "szívó" hatása van felfelé, ezért a tehetséggondozás a közép felemelésének is a legfőbb útja! Két érdekes adat: Az 1. osztályt kezdő gyerekek képességfejlődése között akár 5 évnyi különbség is lehet. Ez a különbség közoktatásunkban ma 18 éves korra megduplázódhat. Ha két hasonló adottságú nyolcéves gyermek más tanárhoz kerül (egyikük egy jól, a másik egy gyengén oktató pedagógushoz), teljesítményük három éven belül több mint 50 százalékkal eltérhet egymástól. Ezért is különösen nagy a felelősségünk.

Arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy iskolánknak van lelke: létezik „batthyánys életérzés”. A batthyánysok szeretnek iskolába járni. Az öröm a diákok számára a siker, a siker élményként való megélése. A siker azonban nem kizárólag a tanulmányi eredményesség. A siker az iskolában megvalósuló folyamatban való részvétel.

Nevelési céljaink szorosan összefüggnek diákjaink tanulmányi eredményességével. De van, amit nem lehet számszerűsíteni. Ez a lelkület kérdése. Hisszük abban, hogy van iskolánknak fiatalos és mégis hagyományápoló lelke. Lehet, hogy egyre több nevelési helyzetet kell átvenni a családtól, de a mai gyermekek sem tehetségtelenebbek a régieknél. A gyermekek: tiszták és neveletlenek. Nekünk, pedagógusoknak és szülőknek (!) kell megnevelnünk őket. A diákember a jószándékú, nyílt, őszinte közeledésre hasonlóan reagál - ez a mi tapasztalatunk a BLG-ben. Ahol hiszünk abban, hogy felfedeztük iskolánk "közösségi génjét": a "BLGént". Ez a mi szeretetpedagógiánk lényege.

A távolról hozzánk jövők mind rácsodálkoznak a tanár-diák között nálunk uralkodó bensőséges hangulatra. Valójában ez lehet oktatási, kulturális és sport területen is sikereink titka. Benne van ebben hagyományrendszerünk; az hogy nálunk valóban a legfontosabb munkaközösség az osztályfőnöki munkaközösség; kiváló a kapcsolatrendszerünk gyermekkel – szülővel – fenntartóval - külső szolgáltatókkal; … Nálunk a pedagógiai munkát segítő munkatársak (ifjúsági védőnő, rendszergazda, könyvtárosok, iskolapszichológus,…) nem csak a szlogen szintjén léteznek.

A pragmatikus tanítási - tanulmányi sikerek mellett még fontosabb, hogy milyen célokat adhatunk?! Diákjainkat arra kell felkészíteni, hogy a jelen és a majdani jövendő nehéz helyzetében emberként helytálljanak. Ezt nem csak tudománnyal, de sokkal inkább erkölcsi tartással érhetjük el (ezt nevezhetjük a nevelés prioritásnak…!). Mit tanítsunk?!: Kultúrát: Tudományt és Művészetet, ….És ezen kívül tanítsunk gondolkodni, megfontolni, elkötelezetten választani. Tanítsuk meg, hogy van jó és rossz, hogy az élet érték.

Hogyan lehet mindezt tanítani?! Egyenes, nyílt kiállással, a problémáknál a gyökerekig való lehatolással, és azzal, hogy minden tanítványunkban felfedezzük az a jót, amiért ők a jövő zálogai lehetnek. Ez lehet a szeretetpedagógia lényege. A BLG-ben mi azt szeretnénk, hogy ez legyen a karakterisztikumunk! Így lehet kiegyensúlyozott az élet: családban, közösségben, barátokkal, szabadidőben, egészségben, személyes fejlődésben, tanulásban és az iskolai munkában, hivatásban, …!

Sík Sándor szeretetpedagógiájából tanultuk:

"Megértem azt is, aki nem ért meg engem,

Tudok ölelni múltat a jelenben.

És akarom ölelni a jövőt,

S szolgálatára magamat jelentem."

Optimisták vagyunk, mert értékválságos korunkban sem rosszabbak a mai diákok, a mi diákjaink, mint a régiek. S jó apának, jó tanárnak, vagy jó iskolának meg kell békülnie a sorsa természetével: munkánkért legtöbbször térben elszakítva, időben pedig megkésve ér bennünket az ölelés. Különben is a kamasz fiatalemberekhez így kell viszonyulnunk: "hogyan ölelgessünk kaktuszt?!..."

Van sok batthyánys "ereklyénk": szimbolikus tárgyak: nyakkendő, jelvény, naptár, póló, zászlók, bögre, esernyő, …

Ez a mi szeretetpedagógiás munkastílusunk, melyben lényegi elem a személyesség, a nyitottság, a bürokrácia kerülése.

 

BLG

 


1765 - 2012 BLG ©