2021. június
                 
  1 2 3 4 5 6  
  7 8 9 10 11 12 13  
  14 15 16 17 18 19 20  
  21 22 23 24 25 26 27  
  28 29 30  
   

  Boa Inez
  Hajdu Dzsenifer
A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium tankönyvellátásának helyi rendje

2014/2015

Az iskolai tankönyvellátás rendjét meghatározó jogszabályok

 1. A 2013. évi CCXXII törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
 2. A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
 3. A 17/2014.(III.12.)EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 4. Az 501/2013.(XII.29) Kormányrendelet

A 2014/2015-ös tanévben az új NAT az 5-6. és a 9-10. évfolyamon kerül bevezetésre. Iskolánk ezeken az évfolyamokon már az új kerettantervhez, a többi évfolyamon pedig a régi NAT alapján készült tankönyveket rendeli meg azok közül választva, amelyek a KLIK által készített ajánlati listán szerepelnek.

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak

Az állami normatíva felhasználásával rászorultsági alapon biztosítja az iskola az 5-13. évfolyamon az ingyenes tankönyvellátást az igényét előzetesen bejelentő, és az arra való jogosultságát a 17/2014.(III.12.)EMMI rendeletben előírtaknak megfelelően igazoló tanulók számára a következő módon:

 1. tankönyveket az iskola könyvtárából történő kölcsönzéssel (új és használt tankönyvek)
 2. munkafüzeteket, munkatankönyvek tulajdonba kapják a tanulók

A szakmai munkaközösségek tantárgyanként és évfolyamonként egységes tankönyvből dolgoznak, ezzel a használt tankönyvek iskolai könyvtárból történő kölcsönzését segítik elő.

Az iskolai könyvtárból kölcsönzött tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, épségük megóvásáért a kölcsönző tanulók felelősek. Amennyiben valamely tankönyv további használatra alkalmatlan állapotba kerül vissza, elveszik, a keletkezett kár megtérítéséért a tanuló, kiskorú tanuló szülője felelős. Köteles azonos kiadású megfelelő állapotú használt kiadvánnyal vagy új tankönyvvel pótolni az elhagyott vagy megrongált példányt. Amennyiben ez nem áll módjában, az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatában leírtaknak megfelelően pénzben köteles megtéríteni.

A könyvtárból kölcsönzött tankönyv addig az időpontig maradhat a tanulónál, ameddig az adott tantárgyból, a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik (érettségi tárgyak tankönyvei az érettségi vizsgáig).

Ha egy tanuló a tanév közben egy másik iskolába megy, köteles az ingyenesen megkapott tankönyveket leadni az iskolai könyvtárba.

A szülőknek a tankönyvlista ismeretében lehetőségük van nyilatkozni azokról a tankönyvekről, amelyek iskolai megrendelését nem kérik, mert azt más módon kívánják biztosítani gyermekük számára.

A tankönyveket a szülők vagy a tanulók augusztus végén, illetve az első iskolai munkahéten a befizetést igazoló csekk (átutalási bizonylat) másolatának beadása ellenében vehetik át.

 

A tankönyvellátásért felelős személyek feladata:

 • kapcsolattartás az iskolában valamennyi, a tankönyvellátásban résztvevő személlyel
 • kapcsolattartás a szülőkkel
 • kapcsolattartás a KELLO-val
 • tanulói adatok aktualizálása
 • osztályonkénti tankönyvlisták összeállítása a munkaközösségek által leadott adatok alapján
 • rendeléssel kapcsolatos szülői igények felmérése alapján megfelelő darabszámú kiadvány rendelése a KELLO felületén
 • iskolába érkező tankönyvek átvétele
 • tankönyvek kiosztásának megszervezése
 • pótrendelés, visszáru rendezése

A tankönyvellátásért felelős:

 

Tankönyvellátás feladatai, azok határideje, felelőse

Feladat

Határidő

Felelős

Tanulói adatok aktualizálása

2014.03.31.

tankönyvfelelősök

Munkaközösségek tankönyvigényének tantárgyankénti, osztályonkénti összesítése

2014.04.14.

munkaközösség vezetők

Normatív támogatási igény jelzése

2014.04.24.

osztályfőnökök

Szülői nyilatkozat az igényelt és nem igényelt tankönyvekről

2014.04.24.

osztályfőnökök, tankönyvfelelősök

Normatív kedvezmény iránti jogosultság összesítése, dokumentálása

folyamatos 2014.06.15-ig

közfoglalkoztatott munkatárs

Az iskola igazgatója meghatározza a tankönyvellátás helyi rendjét

2014.04.28.

igazgató

Nevelőtestület, Szülői Közösség, Diákönkormányzat, fenntartó véleményezi az iskolai tankönyvtámogatás- és tankönyvellátás helyi rendjét

2014.04.29.

igazgató

Osztályonkénti összesített tankönyvek jegyzékének egyeztetése a Szülői Közösséggel

2014.04.29.

igazgató

A fenntartó egyetértésének beszerzése az iskolai tankönyvrendeléshez

2014.04.29.

tankönyvfelelősök

Az iskola jelenti a fenntartónak a normatív támogatásra jogosultak számát

2014.04.30.

igazgató

Tankönyvrendelés továbbítása

2014.04.30.

tankönyvfelelősök

Iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, kötelező- és ajánlott olvasmányok jegyzékének közzététele

2014.05.31.

iskolai könyvtáros

Használt tartós tankönyvek begyűjtése

2014.06.15.

iskolai könyvtáros, osztályfőnökök

Ingyenesség jogcímén kapott tartós tankönyvek tanév végi minősítése

2014.06.15.

iskolai könyvtáros

Ingyenesség jogcímén kapott megrongálódott vagy elvesztett tankönyvek pótlásának rendezése

2014.06.15.

iskolai könyvtáros, osztályfőnökök

Tankönyvrendelés módosítása az új beiratkozott tanulók adatainak, rendelésének rögzítésével

2014.06.28.

tankönyvfelelősök

Tankönyvek átvétele

2014.08.

tankönyvfelelősök, közfoglalkoztatott munkatárs

Tankönyvek kiosztása

2014.09.08-ig

tankönyvfelelősök, osztályfőnökök, iskolai könyvtáros

Tartós tankönyvek könyvtári állományba vétele , tanulók számára történő kölcsönzése

2014.09.15-ig

tankönyvfelelősök, iskolai könyvtáros

Tankönyvek pótrendelése

2014.09.05.

tankönyvfelelősök

Visszáru összekészítése

2014.09.15.

tankönyvfelelősök

A fent megjelölt határidők a központi feladatellátás és a kiadott rendeletek függvényében módosulhatnak.

 

Nagykanizsa, 2014.04.05.

Balogh László
igazgató


1765 - 2012 BLG ©