2017. december
                 
  1 2 3  
  4 5 6 7 8 9 10  
  11 12 13 14 15 16 17  
  18 19 20 21 22 23 24  
  25 26 27 28 29 30 31  
   ALAPÍTÓ OKIRAT

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 10. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény tartalmi követelményeinek megfelelően az alábbi alapító okiratot hagyja jóvá:

Az intézmény neve:
Batthyány Lajos Gimnázium
OM azonosító: 037635

Az intézmény rövid neve:
Batthyány Lajos Gimnázium

Az intézmény székhelye:
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

A Közoktatási törvény szerinti középfokú közoktatási feladatok ellátása.

 

Az intézmény tevékenysége:

Intézmény szakágazati besorolása (TEÁOR ) és megnevezése:

 

Szakágazat megnevezése

 

Kódja

ÁLTALÁNOS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

 

853100

 

 

Az intézmény állami alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok és megnevezésük):

 

Kód

Megnevezés

479901

Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

682001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841901

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

852022

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

Érzékszervi fogyatékos: hallássérült, gyengénlátó

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelése, oktatása

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelése, oktatása

(Ha a szakmák egészségügyi követelményeinek megfelelnek)

852023

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)

853111

Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9–12/13. évfolyam)

853112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

Érzékszervi fogyatékos: hallássérült, gyengénlátó

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelése, oktatása

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelése, oktatása

(Ha a szakmák egészségügyi követelményeinek megfelelnek)

853113

Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9–12/13. évfolyam)

910121

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

931204

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

561000

Éttermi, mozgó vendéglátás

562917

Munkahelyi étkeztetés

856099

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

771100

Személygépjármű kölcsönzése

771200

Gépjárműkölcsönzés

890441

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442

Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

479909

Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem

     

A középfokú oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek:

  • különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása:
  • integrációs nevelés, oktatás
  • képesség kibontakoztató felkészítés
  • nem magyar állampolgár tanulók oktatása
  • halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása

Működési köre:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén középfokú közoktatási feladatokat lát el.

 

Irányító és felügyeleti szervének neve, székhelye:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

 

Alapító szerv neve, székhelye:

Az alapítói jogok gyakorlója Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Alapítás éve: 1765

 

Gazdálkodási jogköre:

Önálló jogi személy, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el a felek megállapodása alapján. Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

 

Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén kinevezésének) rendje

a.)  Pályázat alapján, amennyiben nem közalkalmazott, határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezés, egyúttal határozott időre szóló megbízás, a pályázati eljárás során egyeztetett munkaköri leírással együtt.

b.)  A vezetői feladat-, felelősség- és munkamegosztás rendszeréről, a vezetői hatáskörök átruházásának szabályairól és az egyéb (nem alapvető) munkáltatói jogkörök átruházásáról az intézmény szervezeti és működési szabályzatában rendelkezni kell.

c.)  Az intézmény élén magasabb vezető beosztású igazgató áll.

d.) Megbízása pályázat útján öt tanévre szól.

  1. Megbízás rendje az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján.

 

Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:

A közszolgáltató költségvetési szerv foglalkoztatottaira a Kjt. és az Mt. rendelkezései az irányadók.

 

Fenntartó neve és székhelye:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

 

Az intézmény szervezete és típusa:

Gimnázium,

 

Az intézményi évfolyamok száma:

Iskolatípus

Évfolyamok

Gimnázium:

 

8 évfolyamos gimnázium

5-12

4 évfolyamos gimnázium

9-12

4 évfolyamos gimnázium nyelvi előkészítő évfolyammal

9-13

 

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 1110 fő

Az intézménynek átadott vagyonnal kapcsolatos rendelkezések

A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Az intézmény használatában lévő ingatlanok ingatlan-nyilvántartás szerint,

 

Ingatlan sorszáma

Helyrajzi száma

Terhelés, szolgalmi jog

1.

1244 hrsz

-

 

valamint az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyona.

Az alapító tulajdonát képező ingatlan(ok), valamint az ingó vagyon tekintetében az intézményt ingyenes és teljes körű használati jog illeti meg, amelyet rendeltetésszerűen köteles gyakorolni.

Az intézmény a vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjéről szóló rendelete alapján köteles eljárni.

 

Záró rendelkezések

Ezen Alapító Okiratot Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 426/2009 (IX.03.) számú határozatával jóváhagyta, a ……………/2011. (V. 26.) határozatával módosította.

Ezen Alapító Okirat 2011. augusztus 1-től hatályos.

Az intézmény működésének részletesebb szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Nagykanizsa, 2011. ……………

 

            Cseresnyés Péter                                                   Dr. Tuboly Marianna

                 polgármester                                                                     jegyző


1765 - 2012 BLG ©